حس غريب زندگي
Friday, January 11, 2013


چقدر سکوت دارم برای گفتن ! چقدر قصه برای نگفتن ! چقدر غصه برای سرودن ! ولش کن خیلی نباید سخت بگیری ... صبور باش صفحه سفید که جلوت باشه دست و دریچه دلت وا میشه . یاد سررسیدهای خالی و قلم های شیدا به خیر !........................................................................................

Home