حس غريب زندگي
Tuesday, June 22, 2010

می هراسم یک از آنکه روحش را به شیطان فروخت ، دو آنکه عقلش را به احساسات ش سپرد و دیگر آنکه وجدانش را به مصلحت روزگار ارزانی کرد.........................................................................................

Home