حس غريب زندگي
Tuesday, June 22, 2010

قمریِ جوان برنج های مانده از سفرهء هفت سین را از بشقاب قرمز روی مهتابی تُک زد ؛ کمی روی هرهء ایوان راه رفت و جفتش را خواند. گمان کنم گلدان آویخته به دیوارِ مهتابی را پسندیده اند.........................................................................................

Home