حس غريب زندگي
Thursday, October 11, 2007

همایون گوشهء وبلاگش نوشته :
"کاری را که شروع می کنيد تمامش کنيد، به اندازه ی کافي آدم نيمه تمام داريم "........................................................................................

Home