حس غريب زندگي
Monday, March 19, 2007

Posted by Picasa

ای کاش آدمی

وطنش را همچون بنفشه‌ها

می‌شد با خود ببرد

به هر کجا که خواست.
........................................................................................

Home