حس غريب زندگي
Sunday, January 01, 2006

دوستی از ايران نوشته کوتاه پائين رو برام آفلاين گذاشته ، قشنگه :

« خدا رو دوست دارم چون حرفهای آدمو send to all نمی‌کنه ؛ خدا رو دوست دارم چون ID ش هميشه روشن‌ه ؛ خدا رو دوست دارم چون هيچکس رو ignore نمی کنه. خدا رو دوست دارم. »

اين هم نيايش مدرن متاثر از Instant Messenger!........................................................................................

Home