حس غريب زندگي
Thursday, November 11, 2004

تولدت را جشن ‌می‌گيرم
با دوستانمان ،
تا همواره يادت بماند به عظمت دوستی دوستت دارم ؛

يادم بماند :
بادکنک‌ ، مداد شمعی‌ ، کيک و يک بغل گل ...
بادکنک‌ ، تا روزهايت هميشه از شور و شوق بی‌اندازهء کودکان سرشار باشد .
مدادهای شمعی يعنی سالهایِ زندگي‌ت طيف رنگينِ لحظه‌ها ؛
کيک : زندگی به کامت شيرين و تازه بماند .
و گل ، که حجمِ عطرآگين حضورت همواره شاداب و پرطراوت باشد.

........................................................................................

Home