حس غريب زندگي
Thursday, November 11, 2004

و شراب
راستی شراب ،
مستي‌ت سرخوشانه ؛ شاديت شادخوارانه ...

يادمان باشد با هم شعر و ترانه بخوانيم ؛
يگانه‌ترين يار
شعرِ بودنت ، ناب‌ترين قصيده‌ها ؛
عاشقانهء رسيدنت ، خوش‌آوازترينِ سرودهاست.

خوش‌آمدی ؛
زندگی‌ ، پرگشودن در هوایِ بودنت رسمِ خوشايند‌تری‌ست .تولدت را جشن ‌می‌گيرم
با دوستانمان ،
تا همواره يادت بماند به عظمت دوستی دوستت دارم ؛

يادم بماند :
بادکنک‌ ، مداد شمعی‌ ، کيک و يک بغل گل ...
بادکنک‌ ، تا روزهايت هميشه از شور و شوق بی‌اندازهء کودکان سرشار باشد .
مدادهای شمعی يعنی سالهایِ زندگي‌ت طيف رنگينِ لحظه‌ها ؛
کيک : زندگی به کامت شيرين و تازه بماند .
و گل ، که حجمِ عطرآگين حضورت همواره شاداب و پرطراوت باشد.

........................................................................................

Home