حس غريب زندگي
Friday, April 16, 2004

پنجره‌ای‌رو به نيلوفرهای‌آبی و زنبق‌های زرد ؛
جای بازی پرندگانِ بی‌نام
درخشش پولکِ قرمزِ ماهی‌ها زير آفتاب

به قاب پنچره فانوسی
در فضا عطر می‌پراکند .

خانهء ماست
کنجِ آرامِ آبگيری کوچک .
........................................................................................

Home