حس غريب زندگي
Friday, April 16, 2004

پنجره‌ای‌رو به نيلوفرهای‌آبی و زنبق‌های زرد ؛
جای بازی پرندگانِ بی‌نام
درخشش پولکِ قرمزِ ماهی‌ها زير آفتاب

به قاب پنچره فانوسی
در فضا عطر می‌پراکند .

خانهء ماست
کنجِ آرامِ آبگيری کوچک .
........................................................................................

Thursday, April 15, 2004

يادتان هست ؟!
گفتم دوست دارم با يک قايق بزرگ به اين سفر بروم
و شما خنديديد :
-شدنی نيست .
می‌دانستم .
شما نمی‌دانستيد
که دل سپردن به آبی‌ها پيش‌تر خواهدم راند .
........................................................................................

Home