حس غريب زندگي
Tuesday, November 11, 2003

"نگاه كن : تو مى‌دمى و آفتاب مى‌شود."
........................................................................................

Home