حس غريب زندگي
Tuesday, September 30, 2003

نازك دل شدم!!!
دلم مي‌گيره وقتي كتيبه ها به جرم ناخونده بودن نخونده‌ مي‌مونند...........................................................................................

Home