حس غريب زندگي
Wednesday, September 17, 2003

مازياردوست خوب مهاجرمون نوشته :

"یکی دو سال پیش از زمین خوردن ناراحت میشدم. الان انگار از بلند شدن لذت میبرم."
........................................................................................

Home