حس غريب زندگي
Wednesday, September 17, 2003

"هميشه پيش از آنكه فكر كنى اتفاق مى افتد..."........................................................................................

Home