حس غريب زندگي
Sunday, September 14, 2003

استاد آنچنان مشغول تعليم بود
كه بوداى كوچك را در ميان شاگردانش هرگز باز نشناخت...
........................................................................................

Home