حس غريب زندگي
Friday, September 05, 2003

"...چيزى بگوى
پيش از آنكه در اشك غرقه شوم
چيزى بگوى."

شاملوى بزرگ........................................................................................

Home