حس غريب زندگي
Wednesday, August 27, 2003

پاسي از نيمه شب گذشته است ،
من گرسنه‌ام
و از گرسنگي خواب به چشمم نمي آيد.
دلم يك كاسه داغ محبت مي خواهد.........................................................................................

Home