حس غريب زندگي
Monday, August 25, 2003

من خوبم
نسيم ملالي هم اگر هست، كه گاه طوفاني مي شود
به دلگرمي حضور مهربانت ، چند قدمي به پيشبازش مي روم
تا بداند كه بيدي نخواهم شد بر سر راهش تا در هيبت باد بلرزاندم.

دست‌هايم در باغچه ريشه خواهد دواند و هميشه سبزترين چتر را جوانه خواهم كرد
سايه آرامشي پيشكش باغبان، تا ابديت جاري........................................................................................

Home