حس غريب زندگي
Friday, August 15, 2003

دست و دلم مي لرزد.
ميان رفتن و ماندن.
سربه ماندن و پاي به رفتن ....
و دل در ميانه ...
........................................................................................

Home