حس غريب زندگي
Thursday, August 21, 2003

"...براي تو و خويش چشماني آرزو مي كنم كه چراغها و نشانه ها را در ظلماتمان ببيند
گوشي كه صدا ها و شناسه ها را در بي هو شي مان بشنود
براي تو و خو يش روحي كه اين همه را در خود گيرد و بپذيرد
و زباني كه در صداقت خود ما را از خاموشي خويش بيرون كشد
و بگذارد از آن چيزها كه دربندمان كشيده است سخن بگوييم."

مارگوت بيگل........................................................................................

Home