حس غريب زندگي
Friday, August 15, 2003

بالاخره بعد چهار ماه و نيم موفق شدم. خواستن توانستن است. حالا اين توانستن من يك كمي طولاني شد و گفتني‌ها و نگفتني‌هاي زيادي نگفته ماندند. اما بالاخره شد،من به قولم وفادار ماندم .
وقتي بخواهي كاري بكني ، راهش هم پيدا مي شه يا شايد درست تر باشه بگم راهشو پيدا مي كني...
به قول دوستم زماني كه شاگرد آماده فراگرفتن باشد استاد از در وارد خواهد شد.

........................................................................................

Home