حس غريب زندگي
Friday, August 15, 2003

دارم تلاش مي كنم فارسي نوشتن را از سر بگيرم .حتي جاي كليد ها را هم كم كم دارم فراموش مي كنم........................................................................................

Home