حس غريب زندگي
Thursday, August 28, 2003

"اگر به خانه من آمدي
براي من اي مهربان ...
"
هيچي ولش کن
همه چيز تو خونه هست
فقط من بايد برم
مي رم آواز بخونم

نرسيده به درخت
پاي آن کاج بلند

پنجره رو باز مي ذارم.........................................................................................

Home