حس غريب زندگي
Thursday, July 16, 2009

سکوتم خیانت است به مغزم ، خوش بینی ام خیانت است به وجدانم و بدبینی ام خیانت است به قلبم . چه باید کرد !؟
........................................................................................

Home