حس غريب زندگي
Monday, July 06, 2009

شب است و چهره ی میهن سیاهه ؛نشستن در سیاهی ها گناهه

تفنگم را بده تا ره بجویم ؛که هر که عاشقه پایش به راهه

برادر بی قراره ؛برادر شعله واره ؛برادر دشت سینه اش لاله زاره

شب و دریای خوف انگیز و طوفان ؛من و اندیشه های پاک پویان

برایم خلعت و خنجر بیاور ؛که خون میبارد از دل های سوزان

برادر نوجونه ؛برادر غرقه خونه ؛برادر کاکلش آتش فشونه

تو که با عاشقان درد آشنایی ،تو که هم رزم و هم زنجیر مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار ، بزن شیپور صبح روشنایی

برادر بی قراره ؛برادر نوجونه ؛ برادر شعله واره ؛برادر غرقه خونه ؛برادر کاکلش آتش فشونه
........................................................................................

Home