حس غريب زندگي
Saturday, June 13, 2009

"دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگ ان و شیران شود " دریغ از پلنگ ؟! کدام شیر؟!... ویرانی ندیده بود شاعر زمینی که روزگاری ایران نام داشت ! کجاست که ببیند مشتی لاشخور و کفتار ویرانه ای ساخته اند تا جولانگاه شان باشد
........................................................................................

Home