حس غريب زندگي
Thursday, August 10, 2006

يك دفعه يادم افتاد به اون سال ، سوم دبيرستان و دهه فجر و ما كه قرار بود كلاس مون رو تزيين كنيم. و عكس هايي كه از آرشيو مجله هاي دوران انقلاب خانواده هامون كش رفتيم و بريديم و به ترتيب تاريخ ، دور كلاس روي ديوار چسبونده بوديم .
بدون هيچ تزئين و توضيحى , و اون آيه قرآن كه با مكافات با گچ آبى بالاى تخته مثلا خوشنويسى كردم !
بچه ها يادتونه؟ مژگان يادته؟
" ان الله لايغيرو ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم ."........................................................................................

Home