حس غريب زندگي
Tuesday, March 21, 2006

بابا برام نوشته:

«آرتمیس جان دوباره شد نوروز
آمد از ره بهارِ جان افروز
عید نوروز و نو بهاران ، باد
بر و تو و همسرت رضا، پیروز»

عید همگی‌تون مبارک باشه:

بهارتان پاینده ، خنده‌تان فزاینده

خوشحالم که اکبر گنجی دربند نیست و سال نو رو پیش خانواده‌اش شروع می‌کنه ؛ برای خانواده‌اش خوشحالم ؛ و برای خودش و برای خودم! مثل اینکه من هم امسال بعد از سه سال برگشتم و یک لحظه رو پیش عزیزانی‌م گذروندم که ازشون دورم.
امسال سال خوبیه : سالِ آزادی ؛
از بهارش پیداست .........................................................................................

Home